Garantie en Herroeping

1. Garantievoorwaarden voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,…);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

 

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

 

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Securitas. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Securitas aangewezen derde, vervalt de garantie.

 

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

2. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant meldt binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan sales@Securitas.be of per post aan Securitas Alert Services, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping op zijn kosten terug te sturen naar Securitas Alert Services, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel.

Door een installateur geïnstalleerde toestellen dienen door de installateur verwijderd te worden. Extra kosten te wijten aan de verwijdering door de installateur, zijn op kosten van de klant.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt Securitas een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat Securitas op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Er wordt geen cash geld teruggeven door de installateur.

Securitas kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.