Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor verkoop via internet door Securitas Alert Services

De consument heeft het recht aan Securitas mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van deze overeenkomst. Deze melding dient te geschieden per e-mail verstuurd aan sales @securitas.be of per post aan Securitas Alert Services, Sint-Lendrilsborre 3, 1120 Brussel. Zie verder artikel 10 “Herroepingsrecht”.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop via internet te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop via internet.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en verkopen door partnerverkopers van Securitas.

1. Identificatie van de verkoper

NV Securitas Alert Serivces hierna “Securitas” genoemd.
Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek (België)
BTW BE 0461.363.870 – RPR Brussel
Tel. +32 2 263 55 00
E-mail info@securitas.be

 

2. Algemene bepalingen

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop via internet door Securitas aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Securitas kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. De klant kan deze vinden op zijn contract.

Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

3. Totstandkoming verkoop via internet

Om een product online te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij levering voorzien is).

De catalogus met producten en hun omschrijving die op https://www.webshop.securitas.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Klanten die geen mailadres hebben, kunnen geen bestelling plaatsen.

Securitas behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf verder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Securitas weigeren uit te voeren. hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Securitas besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Securitas haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

 

4. Eigendomsoverdracht

a) Bij een verkoop zonder installatie door een installateur
De goederen blijven eigendom van Securitas tot op het moment dat ze afgeleverd worden aan de klant.

b) Bij een verkoop met installatie door een installateur
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

5. Prijzen

Onze prijzen zijn BTW, Recupel en andere taksen en bijdragen inbegrepen.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop via internet de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Voor de eventuele inzet van een ladderlift, voor het gebruikte aansluitingsmateriaal en voor de installatie van bepaalde toestellen worden kosten aangerekend door de installateur.

 

6. Betaling

De klant kan zijn internetbestelling betalen:

a) met de volgende betaalkaarten:

  • par les cartes de paiement suivantes : VISA/MASTERCARD/BANCONTACT/MISTER CASH/MAESTRO/PAYPA
  • via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay

b) bij installatie aan de installateur

Bij installatie door de installateur, betaalt de klant aan de installateur, zowel voor de goederen als voor de installatie.

 

7. Levering en Installatie

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

a) Levering aan huis

De levering aan huis gebeurt in principe door een externe pakjesdienst (enkel op gelijkvloers).

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de pakjesdienst waarop de klant verdere instructies krijgt hoe de klant zijn pakje kan ontvangen.

b) Levering in een afhaalpunt

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling.

c) Levering bij installatie

Indien de klant zijn aangekochte toestellen aanschaft met installatie, worden de goederen geleverd door de installateur bij installatie. De klant zal gecontacteerd worden om een datum af te spreken voor installatie.

 

7bis. Leveringstermijn

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt de bestelling in principe ten laatste de volgende werkdag verzonden. Securitas is kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke vertraging in dit proces. De levertermijn is afhankelijk van de pakjesdienst die de verzending afhandeld. Securitas is niet verantwoordelijk voor levertermijnen.

Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen.

Securitas is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

8. Contact

a. Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Securitas webshop op 070/223 258 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via sales@Securitas.be.

b. Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op sales@Securitas.be.

c. Technische defecten

Voor defecten is een interventie aan huis mogelijk in heel België. Om een afspraak te maken, kan de klant bellen naar de Dienst na Verkoop op het nummer 070/223 258

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

 

9. Garantievoorwaarden voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,…);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Securitas. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Securitas aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 

10. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

De klant meldt binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan sales@Securitas.be of per post aan Securitas Alert Services, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping op zijn kosten terug te sturen naar Securitas Alert Services, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel.

Door een installateur geïnstalleerde toestellen dienen door de installateur verwijderd te worden. Extra kosten te wijten aan de verwijdering door de installateur, zijn op kosten van de klant.

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt Securitas een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat Securitas op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Er wordt geen cash geld teruggeven door de installateur.

Securitas kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

 

11. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

 

12. Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij de Consumentendienst:
Securitas Alert Services
Sint-Lendriksborre 3
1120 Brussel
Tel. +32 70 223 258 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u)
sales@Securitas.be

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.